Ali lahko detektivi sodelujejo z državnimi organi

Ali lahko zasebni detektivi sodelujejo z državnimi organi?

Detektivska dejavnost v Sloveniji je v primerjavi s svetom mlada dejavnost. Gre za regulirano gospodarsko dejavnost, ki deluje po Zakonu o detektivski dejavnosti. Na področjih, na katerih sedaj delujejo izključno državni organi, bi lahko detektivi odigrali pomembno vlogo in s tem postali alternativa in dopolnitev le teh, saj so detektivi osebe z visokošolsko izobrazbo, varnostno preverjeni z veljavno detektivsko licenco.

Tako zasebni detektivi, kot policisti s svojim delom posegajo v človekove pravice in svoboščine državljanov, zato je pomembno, da so njihove pristojnosti in pooblastila jasno opredeljene. Policijska dejavnost v Sloveniji je izključno v domeni države. Policija je represiven aparat, ki zagotavlja varnost na nacionalnem nivoju in je pravno urejena skladno z ustavami posameznih držav. Regulativa je zelo jasna in stroga, urejena pa je v posameznih področnih zakonih. Sicer policija sodeluje z zasebnovarnostnimi subjekti, a je to veliko bolj pogosto med zasebnovarnostnimi podjetji in policijo, kot med policijo in detektivi.

Sodelovanje med slednjimi sicer obstaja, a  je pravna ureditev bolj skopa. Zakon o detektivski dejavnosti opredeljuje sodelovanje policije z detektivi pri nadzoru policije nad veljavnostjo in posedovanjem detektivskih licenc in dovoljenja za delo. Ko se zasebni detektiv sklicuje na izvajanje ukrepov detektiva po tem zakonu, mora na zahtevo osebe, na katero se ukrepi nanašajo, policista ali inšpektorja, pokazati detektivsko izkaznico. V Zakonu o detektivski dejavnosti pa so jasno določene eksplicitne prepovedi, ki se nanašajo na delo policije. Detektiv tako ne sme:

  • opravljati upravičenj, za katere so z zakonom določeni oziroma pooblaščeni policija, sodišča in drugi pravosodni organi;
  • uporabljati prikritih preiskovalnih ukrepov, ki jih v skladu z zakonom uporabljajo policija, Slovenska obveščevalno-varnostna agencija in Obveščevalno varnostna služba ministrstva, pristojnega za obrambo;
  • opravljati detektivske dejavnosti za domače in tuje varnostne ali obveščevalne službe in za politične stranke ter ustanove, katerih ustanovitelji so politične stranke.

Kljub razmejitvam med policijo in detektivsko dejavnostjo imata vendarle veliko skupnih točk. S pojavom novih oblik kriminala narašča potreba po sodelovanju z zasebnimi detektivi.

ŽELIM PONUDBO!