Detektivske storitve in zasebni detektiv

Detektivske storitve: najem detektiva

Delo zasebnega detektiva v Sloveniji zajema zbiranje, obdelavo, posredovanje podatkov in informacij. Pridobljene informacije se uporabljajo kot osnova za svetovanje naročnikom na področju preprečevanja kaznivih dejanj ter kot dokazno gradivo v sodnih postopkih stranke. Delo zasebnega detektiva sloni na pogodbeni podlagi sklenjeni z naročnikom.

Področje detektivske dejavnosti je definirano v Zakonu o detektivski dejavnosti (ZDD-1). Zakonska podlaga točno določa načine na katere je mogoče legalno pridobivati podatke in informacije za stranke. Prav tako določa tudi postopke potrebne za ustrezno pridobitev in ohranitev delovne licence, katera predstavlja osnovo za legalno in legitimno delo.

Zasebni detektiv v Sloveniji najbolj pogosto za delodajalce preverjajo, ali s delavci in delavke upravičeno odsotni zaradi bolniškega staleža, preverjajo zlorabo potnih stroškov, preiskujejo kraje znotraj podjetij, vročajo sodne pozive in odločbe, preiskujejo zavarovalniške goljufije. Zasebnikom pa detektivi največkrat pomagajo pri iskanju pogrešanih oseb, pri dokazovanju mobinga in prevar ter pri raziskovanju finančnih prevar. Obseg dela detektivov se vse bolj širi, zato prihaja tudi do vse večje specializacije.

Zasebnim detektivom Zakon o detektivski dejavnosti dovoljuje, da dostopajo do javnih evidenc, kot je centrali register prebivalstva, evidenca registriranih vozil ter podatki o zaposlitvi, delodajalcu, delovnem mestu in prejšnjih zaposlitvah.

Detektiv sme vpogledati tudi v sodne in upravne spise ali si iz  jih prepisati podatke, kadar ima to pravico tudi stranka, ki ga je pooblastila. Lahko uporabljajo različna tehnična sredstva, kot sta fotoaparat in snemalnik zvoka, a smejo fotografirati le iz javnih površin, pogovore pa lahko snemajo le s privolitvijo sogovornika.

Zasebni detektiv pri svojem delu lahko uporabi upravičenja, in sicer zbira podatke od oseb ali iz javno dostopnih virov, pridobiva podatke iz evidenc, osebne zaznave in uporablja določena tehnična sredstva. Z osebno zaznavo lahko detektiv pridobiva informacije tudi z neposrednim osebnim zaznavanjem na javnih krajih ali iz javnih krajev, javno dostopnih odprtih in zaprtih prostorih ter krajih in prostorih, ki so vidni z javno dostopnega kraja in prostora. Naprave za slikovno snemanje lahko zasebni detektiv uporablja v okviru naloge iz pooblastila in le v primeru nujnosti zavarovanja dokazov, naprave za zvočno snemanje pa le s privolitvijo osebe, zoper katero se bo zvočno snemanje uporabilo.

Pogoj za opravljanje detektivske dejavnosti je detektivska licenca, ki jo posameznik dobi po zaključenem izobraževanju oziroma strokovnem usposabljanju, ki traja 80 ur. Med usposabljanjem se poučijo o pravni ureditvi detektivske dejavnosti, o opravljanju detektivske dejavnosti, kriminalistiki, kaznivih dejanjih, prekrških in o drugi pravni ureditvi. Spoznajo osnove pravosodnega sistema, javne uprave in upravnega postopka ter se poučijo o etiki, človekovih pravicah in komunikacijskih veščinah.

Zasebni detektiv lahko opravlja oseba samostojno kot svobodni poklic ali kot pravna oziroma fizična oseba z registrirano detektivsko dejavnostjo. Za opravljanje dela zasebni detektiv pridobiti licenco za detektivsko dejavnost preko Detektivske zbornice republike Slovenije.

Detektivska dejavnost - področja našega delovanja:

Najem detektiva za kontrolo in nadzor bolniške zaposlenih bistveno pripomoreta k izboljšanju neprekinjenega delovanja organizacije.

Zasebni detektiv ob kontroli potnih stroškov za zaposlene preveri dejansko bivališča zaposlenega ter s tem pridobi informacijo o ustrezni kilometrini, do katere je zaposlen upravičen.

Najem detektiva omogoča strokovno izvedbo alkotesta in testa na droge. Zasebni detektiv pripomore h krepitvi neprekinjenega delovanja organizacije, ter zmanjšuje tveganja človeškega faktorja.

Poizvedba o podatkih o dolžniku in poizvedba dolga z neporavnanimi obveznostmi sledi, ko so izčrpana vsa predhodna izvensodna sredstva za izterjavo finančnih in storitvenih obveznosti. Najem detektiva upniku omogoča strokovno pomoč pri sodni uveljavitvi pravic.

Osebno vročanje tožb, izvršb, sodb, opominov, vabil, sodnih odločb in vlog predstavlja predpogoj za za nastop pravnih posledic. Zasebni detektiv opravlja vročanje kot registrirano dejavnost na podlagi posebnega dovoljenja ministra, pristojnega za pravosodje.

Zasebni detektiv dokazno gradivo zbira z namenom zavarovanja in dokazovanja pravic in upravičenj stranke pred pravosodnimi organi in drugimi organi ter organizacijami, ki v postopku odločajo o teh pravicah. Najem detektiva za pridobitev dokaznega gradiva se v praksi najpogosteje uporablja za izkaza nedolžnosti, iskanja povzročitelja škode ter zasebni pregon pravnih in fizičnih oseb.

Najem detektiva pri preverbi konkurenčne prepovedi in konkurenčne klavzule zaposlenega predstavljata zakonsko in pogodbeno varovalko za delodajalca, kateri mora skrbeti za konkurenčnost organizacije na trgu.

Zasebni detektiv za naročnika pripravi interne akte, ki omogočajo sistematično poslovanje podjetij, hkrati pa določajo postopke tako samega delovanja v podjetju, kot tudi postopke v primeru disciplinskih kršitev.

Preverjanje kandidata izvedemo z analizo referenc, ki jih je navedel za zaposlitev. Sem sodijo izobrazba, licence, druga potrdila, pretekle zaposlitve ter osebnostno vedenje.

Oglejte si naše objave na temo detektivske dejavnosti ...

Pogosta vprašanja in odgovori

Kaj počne zasebni detektiv v Sloveniji?

Zakon o detektivski dejavnosti določa, da lahko zasebni detektivi zbirajo, obdelujejo, posredujejo podatke in informacije ter svetujejo na področju preprečevanja kaznivih ravnanj.

Kdaj je možen najem detektiva?

Najem detektiva v Sloveniji je najbolj pogost za preverjanje, ali s delavci in delavke upravičeno odsotni zaradi bolniškega staleža, preverjanje zlorab potnih stroškov, preiskovanje kraj znotraj podjetij, vročaje sodne pozive in odločbe ter za preiskovanje zavarovalniških goljufij. Najem detektiva je možen tudi v primeru iskanja pogrešanih oseb, pri dokazovanju mobinga in prevar ter pri raziskovanju finančnih prevar.

Katera upravičenja ima zasebni detektiv?

Zasebni detektiv pri svojem delu zbira podatke od oseb ali iz javno dostopnih virov, pridobiva podatke iz evidenc, uporablja upravičenje osebne zaznave ter uporablja določena tehnična sredstva.

ŽELIM PONUDBO!