Odgovornost direktorjev - Infocenter

Odgovornost direktorja na finančnem področju (1)

V skladu z zahtevami ZGD-1 (263. člen) je naloga organa vodenja ali nadzora pri opravljanju nalog »ravnati v dobro družbe s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika«, torej da je družba vedno kratko- in dolgoročno plačilno sposobna. Zahteve so nadalje opredeljene tudi v Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (FPPIPP), v standardih in načelih, sprejetih s strani Slovenskega inštituta za revizijo (v skladu z zakonom, ki ureja revidiranje) ter drugih pravilih finančnega poslovanja.

Da je družba dolgoročno lahko plačilno sposobna, mora dosegati kapitalsko ustreznost. Delo na področju kapitalske ustreznosti, likvidnosti in solventnosti mora biti stalno in neprekinjeno:

  • Likvidnost je plačilna sposobnost, sposobnost v danem času poravnati svoje plačilne obveznosti ter
  • Solventnost pa je plačilna sposobnost, sposobnost poravnati svoje plačilne obveznosti, solventnost dolžnika, podjetja

Pri odločanju je potrebno upoštevati načela finančne politike in finančne funkcije. Neposredni cilji finančne funkcije, kakor jih opredeljuje Kodeks poslovnofinančnih načel, so:

  • zagotavljanje najugodnejše  (optimalne)  kratkoročne  in  dolgoročne  plačilne  sposobnosti podjetja,
  • prispevanje k dolgoročni donosnosti lastniškega kapitala,
  • prispevanje k zmanjšanju tveganja v poslovanju,
  • prispevanje k poslovni neodvisnosti podjetja.

Med ukrepe, ki so pomembni za finančno stabilnost in plačilno sposobnost podjetja, se uvrščajo pravočasno ocenjevanje finančnega položaja podjetja in temu primerno ukrepanje, poznavanje, kakšne poslovne modele in finančni položaj imajo najuspešnejša podjetja iz iste panoge, uvajanje procesa poslovnega in finančnega načrtovanja, prepoznavanje in finančno ovrednotenje poslovnih in finančnih tveganj ter priprava ukrepov za obvladovanje, ocenjevanje in pregled rezultatov finančnega načrtovanja in izvedba ukrepov ter zaveza odgovornih, da dosežejo zastavljene poslovne in finančne cilje.

Več o finančni odgovornosti direktorja pa Vam razkrijemo še v naslednjem blogu.

ŽELIM PONUDBO!