Odgovornost direktorjev

Odgovornost direktorjev - Infocenter

Direktorji – osebe na vrhu podjetij!

To funkcijo opravljajo samo odgovorne osebe.

Pa so to res?

Vsi veliko pričakujejo od direktorja, predvsem družabniki pričakujejo, da je direktor tisti, ki bo oplemenil njihovo naložbo. Poslovanje podjetja je vsakodnevno izpostavljeno številnim negotovim dejavnikom in direktor je tisti, ki organizira poslovanje tako, da so le-ti dejavniki skoraj nemoteči ali pa popolnoma odpravljeni.

Kaj pa škoda, ki nastane v podjetju?

Kdo je odgovoren zanjo?

Kdaj je zanjo odgovoren direktor?

Vprašanje za vse direktorje:

Ali kot direktor družbe vedno ravnate v skladu z dolžno skrbnostjo?

Mnogi se na tem mestu sprašujete, kaj to mislijo z dolžno skrbnostjo? V to besedno zvezo je vključeno pošteno in vestno izpolnjevanje svojih dolžnosti. Direktorji so v podjetju tisti, ki odgovarjajo za škodo, ki je nastala kot posledica kršitve njihovih nalog. Direktor je tista oseba v podjetju, ki si seveda s pomočjo svojih zaposlenih prizadeva doseči uspeh, ne jamči pa, da bo ta tudi vedno dosežen.

Direktorji so pri svojem delu odgovorni na več področjih delovanja in da bo njihovo delo brezhibno, poskrbimo mi.

V našem podjetju vam pomagajo urediti vsa področja delovanja podjetja:

1. ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST DIREKTORJA
2. KAZENSKOPRAVNA ODGOVORNOST DIREKTORJA
3. ODGOVORNOST DIREKTORJA ZA PREKRŠKE
4. OBVEZNOSTI DIREKTORJA NA PRAVNEM PODROČJU
5. ODGOVORNOSTI DIREKTORJA NA KADROVSKEM PODROČJU
6. OBVEZNOSTI DIREKTORJA PRI FINANČNEM SVETOVANJU
7. ODGOVORNOSTI DIREKTORJA NA RAČUNOVODSKEM PODROČJU
8. ODGOVORNOST DIREKTORJA NA DAVČNEM PODROČJU
9. ORODJA VODENJA, PROFESIONALNI RAZVOJ IN SKRB ZA KAKOVOST

 

1. ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST DIREKTORJA

V primeru, ko direktor krši svoje odgovornosti, pomeni, da prevzame direktor poslovno odškodninsko odgovornost. Direktor odškodninsko odgovarja družbi, če so izpolnjene naslednje predpostavke: protipravnost ravnanja; nastanek škode – zmanjšanje premoženja ali izguba dobička; vzorčna zveza.

Razbremenitev odgovornosti direktorja se lahko pojavi, ko imamo trditveno in dokazno breme, razbremenilne razloge, če se izkaže, da je nekaj bila dolžna skrbnost direktorja, zakonit skupščinski sklep (ekskulpacijski razlog) ali pa če direktor odgovarja za solidarno odškodninsko odgovornost.

Vse več direktorjev deluje po pravilu podjetniške presoje (business judgement rule – BJR), ki pa v naši zakonodaji še ni uzakonjeno. Z uporabo tega pravila bi se lahko direktorji, nadzorni organi in poslovodstvo podjetja oddahnilo pred strahom odgovarjanja za določen prekršek ali celo morebitno tožbo.

Pri tem področju je ključen dejavnih, da se zavaruje odškodninska odgovornost članov uprave s strani družbe, saj na ta način pride do zastaralnih rokov in povzročitve refleksne škode.

Kljub temu, da imajo podjetja svoje statute, pravilnike in da je potrebno upoštevati zakone pa prihaja do kršitev pravic iz delovnega razmerja. Kršitve se začnejo pojavljati že pred kandidacijskim postopkom, in sicer zaradi nepravilnega razpisa, potem sledi sam kandidacijski postopek, v katerem je potrebno obvestiti tudi kandidate, ki niso bili izbrani. Pri razgovorih s kandidati pa lahko pride do občutka diskriminacije, spolnega in drugega nadlegovanja ter mobinga, ki se pojavlja tudi kasneje v kolektivu. S tem so kršene temeljne obveznosti. V primeru odpustitve pa pogosto prihaja tudi do kršitev v zvezi s prenehanjem delovnega razmerja. Med pogostejšimi pa so še kršitve s področja varstva in zdravja pri delu.

 

2. KAZENSKOPRAVNA ODGOVORNOST DIREKTORJA

Pri tem poglavju je pomembno zavedanje direktorjev, da so kazenskopravno odgovorni za spodaj našteta kazniva dejanja. V primeru, da so povzročitelji katerega izmed njih oziroma so pravnomočno obsojeni, potem ne morejo opravljati funkcije direktorja podjetja.

Direktorje bi bilo mogoče dobro opozoriti, pri katerih dejanjih so znaki kaznivega dejanja in česa ne smeš početi kot direktor podjetja. V tem poglavju vam bomo predstavili tipična kazniva dejanja zoper gospodarstvo, za katera lahko odgovarja direktor.

Kazensko pravna odgovornost direktorja je »Odgovornost direktorja za ravnanje, ki ima vse znake določenega KD.«

Direktor je vsaka poslovno sposobna fizična oseba, pravnomočna obsodba za kaznivo dejanje pa predstavlja oviro, da bi določena oseba postala direktor.

Direktor lahko odgovarja za nekatera tipična kazniva dejanja:

 • Če povzroči stečaj s svojim nevestnim poslovanjem ali goljufijo, če direktor navidezno ali dejansko poslabša premoženjsko stanje ali pa na primer izbriše gospodarsko družbo brez likvidacije.
 • Če ima dolg iz zadolženega premoženja in pri tem oškoduje upnike.
 • Če stori poslovno goljufijo s premoženjsko koristijo in obarvanim naklepom.
 • Če ponaredi ali uniči poslovne listine.
 • Če zlorabi svoj položaj in s tem tudi zaupanje pri gospodarski dejavnosti.
 • Če naredi davčno zatajitev izplačila davkov.

 

3. ODGOVORNOST DIREKTORJA ZA PREKRŠKE

Kdo je odgovoren za zakonitost poslovanja pravne osebe?

Seveda, direktor. Ampak direktor ne more odgovarjati za prekrške vseh zaposlenih. Prekrški lahko imajo za posledico denarno kazen ali celo vključenost v hitri postopek.

Kdaj direktor ne odgovarja za prekršek?

To bi moral vedeti vsak, ki opravlja vodstveno funkcijo v podjetju. Da do odgovarjanja za prekršek ne pride je potrebna ustrezna organiziranost delovnega procesa. Če ne veste kaj vse to pomeni, mi smo tukaj, da vam pomagamo.

 

4. OBVEZNOSTI DIREKTORJA NA PRAVNEM PODROČJU

»Ignorantia iuris nocet,« le kdo še nikoli ni slišal te pravne fikcije… Pravijo, da nepoznavanje prava škoduje – pa ne samo vam, kot direktorju, ampak tudi celotnemu podjetju. Pravno področje je eno izmed najbolj pomembnih področij odgovornosti direktorja. Vsaka pogodba pa naj bo to pogodba o zaposlitvi ali o zavarovanju obveznosti, varstvu kapitala, sklepanju poslov, vsebuje člene, neko pravno podlago. Na tem področju obstaja ogromno tveganj, predvsem so to tveganja pri poslovanju s tveganimi dolžniki, saj se pri tem srečujemo z družbami v finančnih težavah, ki nimajo plačilne sposobnosti, družbami v stečaju ali pa navsezadnje pride do prisilne poravnave. Da se ne znajdete na takšnem mestu, si čim prej uredite pravno področje. Naši strokovnjaki vam pripravijo sistemizacijo pravnega področja, pregledajo dokumentacijo in predlagajo rešitve.

 

5. ODGOVORNOSTI DIREKTORJA NA KADROVSKEM PODROČJU

Odgovornost direktorja na kadrovskem področju je širših področij, ki jih zajema funkcija, saj sem spada področje sklepanja pogodb (kršitve, prekinitve, osnutki), varnost pri delu, sindikati, stavke, kršitve dela na črno in v zadnjem času zelo pomembno področje – to je področje varstva osebnih podatkov.

Na kakšen način zbirate podatke? Naletite na kakšne ovire?

Naše podjetje je specialist na tem področju, zato pobrskajte po naši spletni strani in kontaktirajte naše strokovnjake, da vam pomagajo urediti področje, kjer vas že najmanjša napaka lahko stane celo premoženje.

 

6. OBVEZNOSTI DIREKTORJA PRI FINANČNEM POSLOVANJU

Je vaše podjetje finančno zdravo?

Nekatera podjetja so kratkoročno sposobna, druga dolgoročno, ampak vse je odvisno od direktorja. Dober kazalec sposobnosti podjetij je finančno zdravje podjetja. Kako ga zagotoviti? Poslovodstvo mora biti seznanjeno s finančno politiko in finančno funkcijo podjetja. Pri tem pa je potrebno imeti še likvidnostno rezervo in računati na možen pojav dejavnikov vpliva.

Veliko podjetij je odvisnih od finančne pomoči. Kaj storiti?

Zagotovite si finančno zdravje podjetja tudi vi in poslujte brez skrbi!

 

7. ODGOVORNOST DIREKTORJA NA RAČUNOVODSKEM PODROČJU

Direktor ima na sebi več odgovornosti in ena izmed njih je tudi odgovornost za zakonito poslovanje družbe. Na tem področju je ključna vzpostavitev ukrepov za zmanjšanje tveganj. Direktor mora dobro poznati Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1). Podjetje mora pri tem imeti dobro razdeljen poslovni sistem na podsisteme, ki se držijo določenih načel. Poslovne knjige morajo biti korektno vodene in hranjene.

 

8. ODGOVORNOST DIREKTORJA NA DAVČNEM PODROČJU

Direktor je oseba, ki mora dobro poznati Zakon o dohodku pravnih oseb in z njim povezane davčne prekrške in davčne napake.

Ste v podjetju že imeli davčni inšpekcijski nadzor?

Pri tem morate biti pozorni da:

 • Imate pravilno evidentirane poslovne dogodke,
 • Verodostojne knjigovodske listine,
 • Opravljene preglede navideznih službenih poti,
 • Pregledane obračune stroškov dela,
 • Da redno preverjate stroške reprezentance in pogostitev.

Zakaj? Saj čisto poslovanje pomeni čiste račune, zadovoljne zaposlene in odličnega direktorja.

 

9. ORODJA VODENJA, PROFESIONALNI RAZVOJ IN SKRB ZA KAKOVOST

Ali veste, da nekateri zaposleni ne občutijo izgorelosti in stresa na delovnem mestu?

Zaposleni si za uresničitev karierne poti na podlagi svojih ciljev oblikujejo karierna sidra, ki vključujejo vrednote, motive in pa podobo človeka. Začrtanje pozitivnih kariernih sider povzroča pri zaposlenemu zadovoljnost na delovnem mestu, kar pa izključuje dejavnik stresa, ki velikokrat pripelje tudi do izgorelosti. Stres je na žalost pogosti spremljevalec v današnjem času, ki uničuje dobro samopodobo ljudi. Posameznik, ki ima postavljeno pozitivno karierno sidro, se ne odreče določeni stvari tudi takrat, ko se znajde pred težkimi negotovimi odločitvami.

 

 

ŽELIM PONUDBO!