Korporativna varnost

Zakaj je korporativna varnost pomembna?

Korporativna varnost v najširšem pomenu besede je dejavnost, ki identificira in izvaja vse potrebne sistemske ukrepe za obvladovanje varnostnih tveganj v posameznem podjetju oziroma organizaciji. Dobra korporativna varnost predstavlja temelj nemotenega delovanja in poslovanja podjetja.

Podjetja v razvitih državah so že pred desetletji spoznala vse koristi, ki jih prinašajo celovito varovanje lastnine, varovanje premoženja, kapitala, osebja, znanja, podatkov, informacij in varovanje dokumentacije.

Korporativna varnost v najširšem pomenu besede je dejavnost, ki identificira in izvaja vse potrebne sistemske ukrepe za obvladovanje varnostnih tveganj v posameznem podjetju oziroma organizaciji. Korporativna varnost skrbi za zagotavljanje varnosti v podjetjih in je opredeljena kot zaščita premoženja in poslovnih procesov v organizaciji. Predstavlja eno od osnovnih funkcij za delovanje podjetja in se za njegovo učinkovito delovanje nujno izvaja v tesnem sodelovanju z vsemi ključnimi funkcijami v podjetju. Cilj korporativnega varnostnega sistema je zagotavljanje notranje varnosti podjetja, le to pa se doseže z vrsto ukrepov. Ukrepi se uveljavljajo na pravnih, organizacijskih, funkcionalnih, tehničnih in kadrovskih ravneh, morajo pa biti skladni s spoštovanjem zakonov in internih zapisov ter z zagotavljanjem varnosti ljudi in premoženja v podjetju.

Varnost je stanje oz. stopnja zaščite, ko je podjetje zavarovana oziroma obvarovano pred nevarnostjo ali izgubo.

Vsaka gospodarska družba in druga organizacija mora na podlagi veljavne zakonodaje vzpostaviti ustrezno varnostno funkcijo (varnostno delovanje). Ta funkcija ureja in zagotavlja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, zaščito in reševanje (civilno zaščito), varstvo okolja, varstvo pred požari, varnost in zdravje pri delu, varstvo osebnih in tajnih podatkov, varovanje intelektualne in industrijske lastnine ter varovanje poslovnih skrivnosti. Po lastni presoji in na podlagi ocene ranljivosti, ogroženosti ter varnostnih tveganj je v vsaki organizaciji potrebno organizirati tudi fizično varovanje z varnostniki in varovanje s tehničnimi sredstvi – tehnično varovanje območij, osebja, premoženja, kapitala in dokumentacije.
Za posamezna področja varnosti (varnost in zdravje pri delu, varstvo pred požari) je potrebno imenovati odgovorne osebe in jih redno usposabljati. Za izvajanje varnostne politike in za upravljanje z varnostnim sistemom je smiselno imenovati krovno odgovorno osebo – varnostnega menedžerja, ki skrbi za ustrezen celostni potek varovanja.

Naše podjetje vam lahko pomaga zagotovi celostno podporo na področju varnosti, varstva in zdravja pri delu. S strokovnim in profesionalnim načinom dela lahko zagotovimo bistveno znižanje stroškov ob hkratni povečani kvaliteti opravljenih del s strani izvajalcev na področju zavarovanja in varnosti. V sklopu naših varnostnih storitev nudimo tudi celostno svetovanje na področju korporativne varnosti in na tem področju nudimo tudi usposabljanja in izobraževanja.

ŽELIM PONUDBO!