Izvensodna izterjava

Izvensodna izterjava

Naše podjetje vam storitve upravljanja s terjatvami zagotavlja na najvišji strokovni ravni. Kot eno naših največjih prednosti poudarjamo transparentnost poslovanja, kar pomeni, da so vsi postopki izvršeni na prijazen, vendar strokoven način, ki se ravna v skladu z obvezujočimi zakoni.

S profesionalnim pristopom se bomo pogovorili z vašim dolžnikom in skušali doseči optimalni sporazumni dogovor. Po navadi že kontaktiranje dolžnika s strani profesionalnega podjetja za izterjavo doseže ustrezen psihološki učinek.

Vse, kar morate storiti, je to, da nam posredujete izpis odprtih postavk in seznam vaših dolžnikov. Za nadaljnji potek postopkov in izterjavo dolgov poskrbimo mi.

Kaj zajema izvensodna izterjava?

  • obdelavo dobljenih podatkov,
  • obračun zakonitih zamudnih obresti,
  • pisne pozive za plačilo zapadlih terjatev,
  • telefonske pozive za plačilo zapadlih terjatev
  • osebni obisk dolžnika v kolikor je to potrebno,
  • skrb, da terjatev ne zapade v zastaralnem roku,
  • preverbo ali je vložitev tožbe oziroma zahteve za izvršbo primeren postopek glede na gmotno stanje dolžnika in morebitni drugi ukrepi v dogovoru z upnikom,
  • sprotno pisno in ustno obveščanje upnika o poteku izterjave in stanju odprtih terjatev,
  • priprava poročil o teku postopka.

Izterjava je najbolj učinkovita, če poslujemo s plačilno sposobnimi strankami ...

Izterjava terjatev je najbolj učinkovita, če poslujemo s plačilno sposobnimi strankami. Če svojih kupcev ne poznate dobro, morate ugotoviti kdo so, v kakšnih razmerah je njihova panoga, kdo so njihovi kupci in dobavitelji. Postavite tudi nove plačilne roke ali zahtevajte za svoje storitve plačilo po predračunu. Za vnaprejšnje plačilo ponudite stranki popust. V tem primeru izterjava zagotovo ne bo potrebna tako pogosto. Izterjava naj bi se začela že tretji dan po zapadlosti računa. Vendar večina podjetij nima časa niti kadra, da bi vsakodnevno sledila svojim kupcem. V tem primeru je priporočljivo poiskati pomoč pri agencijah, ki se izterjave lotevajo strokovno in profesionalno. Strokovna izterjava vam lahko prihrani denar, čas in živce. Prednost zunanje agencije je tudi psihološki učinek. Ugotovljeno je, da se na ta način izvensodno izterja veliko več terjatev. Vedeti pa morate, da je lahko dolžnik jutri tudi vaša najboljša stranka, zato naj bo izterjava prijazna.

Izvensodna izterjava je za upnika ugodnejša, saj je mnogo hitrejša in cenejša ...

Izvensodna izterjava je za upnika ugodnejša, saj je mnogo hitrejša in cenejša. V kolikor pa se nam z dolžnikom ne uspe dogovoriti za plačilo odprtih terjatev, potem nam ne preostane drugega kot sodna izterjava, ki jo spremlja ustrezen sodni postopek. Postopek sodne izterjave terjatev je nekoliko bolj zahteven, zato je smiselno, da ga vodi nekdo, ki bo poskrbel, da bo sodna izterjava potekala čim hitreje in boste v najkrajšem možnem času prejeli ustrezno plačilo, ki vam ga dolguje dolžnik. Sodna izterjava se prične z vložitvijo predloga za izvršbo. To lahko storite sami ali pa na pomoč pokličete kakšno od agencij za izterjavo oz. odvetniško pisarno. V kolikor bo dolžnik sklepu o izvršbi ugovarjal, bo verjetno dobro, da imate ob sebi nekoga, ki se na tovrstne sodne postopke dobro spozna in ima dovolj znanja, da se zadeva hitro in uspešno zaključi. Sodni postopki so namreč tudi polni “trikov”, za katere je dobro, da jih poznate!

Izterjava terjatev zahteva luciden pristop in kritično presojo ...

Izterjava terjatev zahteva luciden pristop in kritično presojo (tudi z vidika vedenja o dolžnikovem premoženju). Izterjava je namreč kompleksen postopek, pri čemer je potrebno dobro poznati zakonodajo, ki določa pravice in dolžnosti tako upnikov kot dolžnikov: Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), Zakon o gospodarskih družbah (ZGD), Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP). Glede na Zakon o varstvu osebnih podatkov mora izterjava upoštevati pravice, obveznosti, načela in ukrepe, s čimer se preprečujejo nezakoniti posegi v zasebnost posameznika. S poizvedbami o osebnih podatkih lahko pridobimo podatke o identifikacijskih številkah dolžnika, njegovih računih, vrednostnih papirjih, zaposlitvi, nepremičninah in podobno. Vendar pa je potrebno za tovrstne poizvedbe izkazati pravno podlago. Ob upoštevanju vseh navedenih vidikov, pa je izterjava zagotovo tudi najbolj uspešna.

ŽELIM PONUDBO!