Izdelava ocene učinka (DPIA) in oceno zakonitosti (LIA)

DPO - Pooblaščena oseba za varstvo podatkov
Previous slide
Next slide

DPIA

Oceno učinkov za varstvo podatkov (DPIA) je obvezno izdelati v določenih primerih pridobitve osebnih podatkov. V primerih ko gre za vrste dejanj obdelave, ki zaradi svoje narave, obsega, okoliščin in namenov verjetno povzročajo veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznikov. Zlasti takrat, kot gre za uporabo novih tehnologij. Nove tehnologije za katere upravljavec še ni izvedel ocene učinka v zvezi z varstvom podatkov ali postanejo potrebne zaradi časa, ki je pretekel od prvotne obdelave. DPIA  je potrebno izvesti pred pričetkom obdelave, da se oceni posebna verjetnost in resnost velikega tveganja. Potrebno je Upoštevati naravo, obseg, okoliščine in namene obdelave ter izvor tveganja. Obsegati mora ukrepe, zaščitne ukrepe in mehanizme, ki so načrtovani za ublažitev tega tveganja. Cilj DPIA je zagotavljanje varstva osebnih podatkov in dokazovanje skladnosti s Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Oceno učinka za vas lahko pripravimo ali pa kot pooblaščena oseba preverimo ustreznost že pripravljene ocene in podamo mnenje.

Pojasnili vam bomo podlage za pripravo in pa potrebo za pripravo, pri čemer sledimo seznamu IP, kjer je ocena DPIA obvezna. Vključili bomo uvodne ugotovitve, opredelili obseg obdelave, lokacije, obstoječo dokumentacijo, izvajalce in pogodbene obdelovalce, nahajališča in shranjevanje podatkov, tip in funkcije vključene tehnologije, ustreznost vpeljanih postopkov zagotavljanja točnosti in ažurnosti osebnih podatkov, termine obdelave, posredovanje tretjim osebam, prenos v tretje države ali mednarodne organizacije, nabor osebnih podatkov (tudi posebne vrste), ki jih bo obdelava zajemala, roke hrambe, obveščanje o obdelavi, posvetovanje z zainteresiranimi stranmi in IP, informacijski vidik varnosti in specifična tveganja.

Pripravili vam bomo poročilo trenutnega stanja izvajalca z mnenjem pooblaščene osebe za varstvo podatkov. Znotraj poročila DPIA bomo izvedli oceno o stopnji tveganja po standardizirani metodologiji. Podali vam bomo ukrepe za zmanjšanje tveganj in preverba ustreznosti ocene učinka z opredelitvijo potrebnih vidikov skladnosti.

Pripravljamo tudi oceno zakonitih interesov (LIA).

ŽELIM PONUDBO!