Varnostno načrtovanje - osnovni gradniki in postopki izvedbe

Korporativna varnost

Varnostno načrtovanje - osnovni gradniki in postopki izvedbe

Varnostno načrtovanje usmerja vodstvo organizacij, katera sredstva je treba zaščititi, in predstavi vrste tveganj, ki bi lahko ogrozila ta sredstva. Ta ključna funkcija določa raven ustreznega protiukrepa, ki je potreben na podlagi uradno dokumentiranega postopka. Tveganja so običajno razvrščena v tri kategorije:

Ljudje – človeški viri so običajno najbolj kritično sredstvo v vsaki organizaciji in jih je treba pri ocenjevanju tveganj bolj upoštevati.

Premoženje – fizična lastnina ali intelektualna lastnina.

Pravna odgovornost – Pravna tveganja lahko prav tako vplivajo na ljudi in premoženje, vendar jih je treba obravnavati kot ločeno kategorijo. To je deloma posledica obsega, v katerem tožbe v današnjem času vplivajo na varnostno industrijo.

Poleg tega je treba v postopku varnostnega načrtovanja določiti verjetnost takšnih dogodkov in vpliv na organizacijo, če bi do izgube kdaj prišlo. Ti koraki so ključni za določitev, kako najbolje zaščititi sredstva organizacije. Dodatna korist postopka varnostnega načrtovanja je možnost večje varnostne ozaveščenosti na vseh ravneh organizacije.

Postopek varnostnega načrtovanja je sestavljen iz naslednjih petih korakov:

 • 1. Premoženje se identificira.
 • 2. Izpostavljeni so dogodki izgube.
 • 3. Pripisani so faktorji verjetnosti nastanka.
 • 4. Oceni se vpliv dogodka.
 • 5. Izdelajo se protiukrepi.

Na prvi pogled se zdi, da je ta korak enostaven, vendar to ni nujno. Ste že kdaj poskušali popisati svojo osebno lastnino? Zdi se, da je glavna težava v tem, “kako”; to pomeni, ali vključimo vse matice in vijake? Za namen upoštevanja varnostnega postopka to ni potrebno. Za varnostno načrtovanje zadostuje, da se premoženje razvrsti v skupine po kategorijah, razen kadar je predmet posebej privlačen (z vidika tatov) in dragocen. Naslednje kategorije bi morale zajemati večino sredstev v večini podjetij:

 • zemljišča
 • zgradbe
 • težki stroji
 • proizvodna oprema
 • pisarniška oprema
 • pisarniško pohištvo
 • vozila
 • gotovina ali drugi prenosljivi predmeti
 • dobro ime
 • javna podoba
 • surovine
 • končni izdelek

Glede na naravo dejavnosti podjetja lahko obstajajo tudi druge kategorije. V vsakem primeru pa obstaja sredstvo, ki ni bilo omenjeno predvsem zato, ker je sporno: zaposleni. Zaposleni so najdragocenejše sredstvo podjetja, čeprav jih nekateri ne želijo uvrščati med vsa druga sredstva.

Ta korak je sestavljen iz izpostavljanja vseh možnih groženj za sredstva, ki so bila opredeljena. Varnostno načrtovanje sredstva podobno kot grožnje razvršča v skupine glede na njihovo naravo. Vse grožnje lahko razvrstimo v naslednje skupine: industrijska nesreča, naravna nesreča, civilne motnje, kriminal in druga tveganja.

Industrijske nesreče – to morajo biti zlahka prepoznavne, povezane grožnje, ki so povezane z dejavnostjo na kraju samem ali v njegovi bližini. Naslednje so tipične industrijske nesreče, ki lahko prizadenejo večino podjetij: eksplozije, požari, večje nesreče in porušitev strukture. Za pravilno oceno nevarnosti morate natančno poznati naravo dejavnosti podjetja, naravo dejavnosti na sosednjih zemljiščih, nevarne poti, letalske steze in obstoj bližnjih večjih naftovodov ali plinovodov.

Naravne nesreče – možnost naravne nesreče je v veliki meri odvisna od geografskega položaja nepremičnine podjetja. Če se nepremičnina nahaja na jugovzhodu ZDA, je smiselno, da se kot možni škodni dogodki opredelijo orkani. Podobno bi bilo smiselno načrtovati potrese, če se nepremičnina nahaja v Kaliforniji. Na drugih območjih je morda treba kot nevarnosti opredeliti poplave ali tornade.

Civilne motnje – večino podjetij lahko neposredno ali posredno ogrozijo ukrepi, ki jih lahko uvrstimo med civilne motnje. Če se vaše podjetje ukvarja z orožarsko tehnologijo ali s katero koli dejavnostjo, ki bi jo lahko obravnavali kot ogrožanje okolja, je smiselno pričakovati, da bo podjetje lahko postalo tarča demonstrantov. V to kategorijo spadajo vsi delovni spori.

Kazniva dejanja – razmeroma enostavno je opredeliti kazniva dejanja, ki bi lahko vplivala na poslovanje podjetja. Na večino podjetij bodo vplivala naslednja kazniva dejanja: požig, napad, grožnja z bombo, vlom, kraja in vandalizem. Če se podjetje ukvarja z visoko tehnologijo, bi bilo smiselno med verjetne grožnje vključiti tudi vohunjenje, izsiljevanje in sabotažo.

Druga tveganja – ta kategorija je namenjena vsem tistim grožnjam, ki ne spadajo v zgornje kategorije. Dva primera sta vznemirjene osebe in izguba komunalnih storitev.

Varnostno načrtovanje po določitvi sredstev in izpostavitvi groženj tem sredstvom  v naslednjem koraku količinsko opredeli možnosti, da se bo grožnja pojavila. To je verjetno najtežji korak v postopku. Zbrati je treba informacije in jih skrbno analizirati, da se ugotovi njihov vpliv na verjetnost pojava. Na verjetnost vplivajo naslednji dejavniki:

 • fizična sestava struktur – na primer leseni okvir ali betonski blok
 • klimatska zgodovina območja, na primer število in pogostost poplav, orkanov, potresov itd.
 • vrsta dejavnosti na nepremičnini, ki jo je treba zaščititi. Če se na primer proizvajajo televizorji in sorodni izdelki, je verjetnost kraje verjetno velika.
 • kriminalna zgodovina na lokalnem in sosednjih območjih
 • Ali so na območju konflikti v skupnosti?

Analiza zgoraj navedenega skupaj s pregledom dejavnosti in organizacije podjetja, ki ga je treba zavarovati, omogoča dovolj natančno določitev verjetnosti izgube v zvezi z določenimi sredstvi ali skupinami sredstev.

Verjetnost nastanka ne bo enaka za vse škodne dogodke. Zato in zaradi lažje kasnejše korelacije z dejavniki vpliva moramo dodeliti ocene verjetnosti. Čeprav dejanska formulacija ni pomembna, predlagamo naslednje:

 • gotovo
 • zelo verjetno
 • zmerno verjetno
 • neverjetno

Da bi bile te besede bolj smiselne, jim lahko dodelimo odstotne uteži: gotovo = 75-100 %; zelo verjetno = 50-75 %; zmerno verjetno = 25-50 %; in neverjetno = 0-25 %.

Ta korak ni tako zahteven ali negotov kot določanje verjetnosti. Učinek je za skoraj vse organizacije izražen v evrih. Najpomembnejše, kar si je treba zapomniti, je, da so izgube v evrih lahko neposredne ali posredne in da so lahko tako visoke, da so ohromljajoče.

Neposredni stroški so tisti, ki jih lahko neposredno pripišemo kot vrednost izgubljenega ali poškodovanega sredstva. Posredne izgube so tisti stroški, povezani z izgubo, ki ne bi nastali, če ne bi prišlo do škodnega dogodka. Primer je čas izpada.

Zadnja naloga v zvezi z učinkom je dodelitev ravni ali klasifikacij, ki bodo omogočile korelacijo s štirimi stopnjami verjetnosti. Tudi v tem primeru dejanske besede niso pomembne, vendar so predlagane naslednje:

 • zelo resno
 • resno
 • srednje resen
 • nepomembno

To je zadnji korak v postopku načrtovanja. Zdaj moramo uporabiti vse zbrane podatke, da bi najučinkoviteje zaščitili premoženje, pri tem pa upoštevati tudi stroške teh protiukrepov glede na vrednost premoženja. Prvi korak je odločitev o potrebni ravni zaščite; ta je lahko od nizke do zelo visoke.

Pri izbiri protiukrepov za varovanje je treba nujno uporabiti sistematičen pristop. S standardizacijo postopka je manjša verjetnost napak in natančnejši izračuni. Poleg tega je treba postopek dokumentirati in voditi natančne pisne zapise o zabeleženih podatkih. To omogoča bolj utemeljene odločitve glede izbire in izvajanja protiukrepov fizične varnosti.

ŽELIM PONUDBO!