Integralna korporativna varnost

Integralna korporativna varnost

Integralna korporativna varnost (IKV) v splošnem predstavlja mehanizem zagotavljanja doseganja organizacijskih ciljev organizacij preko zmanjšanja izgub (materialnih in v sklopu poslovnih procesov), skrb za varnostne interese lastnikov, direktorjev in menedžerjev ter zaščita dobička in s tem posredno omogočanje (rasti) poslovanja. Nevarnosti, katerim je organizacija izpostavljena, so številne, in kot take jih je potrebno celostno nasloviti, kar lahko danes storimo z relativno novim konceptom varnosti, ki primerno naslavlja tudi nove koncepte notranjega in zunanjega ogrožanja (vedno več je denimo kibernetskega kriminala in podobnih novodobnih groženj) – gre za IKV.

Občutek varnosti in zaščite predstavlja pomemben temelj vsakdanjika, kar velja tako za posameznika, kot organizacijsko gledano. In prav korporativna integrirana varnost predstavlja koncept – pa čeprav novejši – zagotavljanja varnosti v organizacijah, kjer so zaščita premoženja, poslovnih organizacijskih procesov ter preventivno in po potrebi represivno ukrepanje v primeru ugotovljenih nepravilnosti, ključnega pomena. Nadzorovanje dejavnikov, ki vplivajo na organizacijo z vidika varnosti (tveganja in ogroženost), analize kriminalitete v okolju, v katerem je organizacija locirana, oz. v dejavnostih, ki so za organizacijo relevantne, dvig varnostne kulture zaposlenih na zadovoljiv nivo ter tako doseganje poslovanja in uspeha organizacije so ključni koncepti IKV. Odkrivanje nepravilnosti (goljufij, kaznivih dejanj ipd.), preučevanje kriznih dogodkov, ki se pripetijo v organizaciji, zaščita kadra in sredstev, ter nasploh celostno zagotavljanje blaginje organizacije za nemoteno delovanje z optimalnim stanjem resursov – na vseh oddelkih in z vseh vidikov (splošno organizacijsko, kadrovsko, pravno, …, tehnično gledano). Gre za celosten sistem ukrepov in predpisov za varnost ljudi in premoženja v določeni (sleherni) organizaciji.

Za kaj si mora lastnik, direktor ali menedžer v organizaciji prizadevati in pri čem mu IKV pomaga?

Pomembno naslavlja vprašanja zakonitega in nemotenega poslovanja organizacija, kar vključuje tako zadostovanje, zasledovanje in usklajevanje z zakonskimi določili, zaščito poslovnih skrivnosti, poslovno etiko in integriteto, zavarovalništvo s finančnim vidikom varnosti in klasične koncepte varnosti (fizično varovanje, tehnično varovanje, opozorilni sistem upravljanje s tveganji ipd.), varnostno kulturo organizacije ter strateško korporacijsko upravljanje. Nadalje je izrednega pomena pravna zaščita tehnologij in informacijskega sistema, kar lahko združimo v pojem IT varnost, obvezno pa v to vključujemo varovanje informacijskega sistema v organizaciji, varnostne standarde in – tudi z njimi – pravni vidik informacijske varnosti. Del korporativne varnosti je neizbežno tudi korporacijsko upravljanje s kadri, saj prav slednji predstavljajo ogrodje korporacij. Korporativno varnost je tako potrebno načrtovati preko izdelave varnostnega načrta, z jasnim ciljem – preprečevanje škod, izgub in dvig kulture organizacije. In če na organizacijo gledamo kot na verigo številčnih členov, lahko rečemo, da je potrebna trdnost vsakega člena posebej. Saj prav vsak člen lahko predstavlja nevarnost za verigo v celoti, v kolikor ni primerno močan. Vsak zaposlen ima svoje odgovornosti in vloge tudi z vidika ohranjanja varnosti, posebna odgovornost pa leži v rokah menedžerjev, ki morajo zavestno delovati v dobrobit organizacije. S tega vidika je smiselno varnost organizacije zaupati prav menedžerju za korporativno varnost, ki področju lahko posveti zadostno mero časa, pozornosti in odgovornosti. Zavoljo svoje vloge pa mora biti prepoznan kot izjemnega pomena v strukturi organizacije, primerno umeščen in podprt s strani ostalih vodij oz. bi moral biti kar neposredno odgovoren upravi organizacije oz. njenemu predsedniku. Predpogoj za to pa je zavedanje organizacije o potrebi po varnostni kulturi kot taki in po vpeljanem varnostnem sistemu na nivoju celotne organizacije kot take. Zaposlovanje ustreznega kadra, sploh pa ustreznega specializiranega in konkretno za varnost zadolženega kadra je tako v organizacijah nasploh izrednega pomena.

Korporativna varnost zajema potrebne sistemske ukrepe za obvladovanje najrazličnejših varnostnih tveganj, katerim je organizacija izpostavljena, z namenom blažitve teh tveganj in s tem omogočanja nemotenega delovanja organizacije. Ključnega pomena je varnostno načrtovanje z uvajanjem novih strategij, tehnologij in preprečevanja nevarnosti.

Glede na kompleksnost področja, kot ga predstavljamo že zgolj s prikazom in naslavljanjem osnovnih podpodročij ali če želite temeljev korporativne integrirane varnosti organizacij, je ta potrebna temeljitega premisleka, skrbnosti in na koncu zavedanja njene pomembnosti. Organizacija v času in razvoju različnih tveganj in ogrožanj potrebuje tudi mnogovrstno in celostno orodje za boj proti potencialnim nevarnostim. Z varnostnim mehanizmom, kot je IKV organizacije, lahko uspešno kljubujejo različnim tegobam in uspešneje napredujejo v svojih prizadevanjih in zasledovanju ciljev. Zanemarjanje pomena obvladovanja varnostnih tveganj na kratek rok morda ne deluje zaskrbljujoče, na dolgi rok pa lahko ogroža napredek oz. pomeni zaustavitev v razvoju.

ŽELIM PONUDBO!