Nadzor bolniškega staleža

Kontrola bolniške odsotnosti kot orodje za zmanjšanje neupravičenega absentizma

V zadnjem obdobju se je, glede na razpoložljive statistične podatke za Republiko Slovenijo, močno povečal bolniški absentizem med zaposlenimi, kar Slovenijo uvršča v sam evropski vrh po bolniškem absentizmu. Ugotovitve kažejo, da se delež tako imenovanega neupravičenega bolniškega absentizma (neupravičena bolniška odsotnost in zloraba le te) giblje celo do nekje 10% vseh bolniških odsotnosti. Navedeno dejstvo povzroča enormne stroške delodajalcem. Zato je izrednega pomena tako preventivno kot kurativno delovanje delodajalcev, pri čemer je eden od ključnih ukrepov delodajalcev kontrola bolniške odsotnosti.

Eno od komponent, ki jih mora vsako podjetje pri organiziranju in vodenju ter planiranju finančnih in organizacijskih ukrepov postopkov ter doseganju ciljev upoštevati, predstavlja tudi absentizem zaposlenih. Celotno področje absentizma zajema vse odsotnosti zaposlenih z dela, zaradi česar se bomo v blogu omejili zgolj na ti. bolniški absentizem in še to na del, ki je neupravičen. Poglaviten ukrep delodajalce za omejitev bolniškega absentizma je kontrola bolniške odsotnosti.

Neupravičen absentizem oz. neupravičena bolniška odsotnost in kontrola bolniške odsotnosti

Neupravičen absentizem oz. neupravičena bolniška odsotnost se nanaša na primere, ko zaposleni manjka z dela zaradi bolezni ali zdravstvenih razlogov, vendar zato nima veljavnega razloga ali dovoljenja za to. To pomeni, da se zaposleni odsotni z dela, čeprav bi morali biti na delovnem mestu. Pri tem zaposleni ne predložijo ustrezne dokumentacije ali zdravniškega potrdila, ki bi upravičevalo njihovo odsotnost. Vse večkrat pa se dogaja, da zaposleni v času bolniške odsotnosti delajo »na črno« ali ne upoštevajo in zlorabljajo bolniški red, ki ga imajo zaposleni predpisanega s strani svojega zdravnika. Delodajalci imajo v teh primerih v sklopu nadzorstvene funkcije pravico in dolžnost, da delež neupravičene bolniške odsotnosti zmanjšajo oziroma z organizacijskimi ukrepi omejijo na najmanjši mogoči obseg. In tu se kot eden od najbolj učinkovitih ukrepov izpostavlja ukrep kontrola bolniške odsotnosti.

Posledice neupravičene bolniške odsotnosti za organizacije

Neupravičena bolniška odsotnost ima celo vrsto negativnih posledic na organizacijo: naj naštejemo samo nekaj najbolj ključnih:

 • Izgubljeni delovni čas: Neupravičena bolniška odsotnost pomeni, da zaposleni niso na delovnem mestu, čeprav bi morali biti. To vodi v izgubljen delovni čas, kar lahko zmanjša produktivnost organizacije.
 • Povečani stroški: S plačevanjem bolniške odsotnosti ali druge nadomestitve, se v organizaciji stroški hitro povečajo. Neupravičena bolniška odsotnost lahko predstavlja neposreden finančni strošek.
 • Zmanjšana produktivnost: Neupravičena bolniška odsotnost lahko povzroči povečano obremenitev preostalih zaposlenih, kar vodi v zmanjšano produktivnost in povečano tveganje za napake.
 • Slab ugled organizacije: Neupravičena bolniška odsotnost lahko vpliva na ugled organizacije, tako med zaposlenimi kot tudi med strankami in partnerji.
 • Dodatni stroški: Organizacija lahko trpi tudi zaradi dodatnih stroškov, kot so stroški za nadomeščanje odsotnih delavcev, usposabljanje novih zaposlenih ali izvedba postopkov za upravljanje neupravičene bolniške odsotnosti.

Ukrepi za obvladovanje neupravičenega absentizma oz. neupravičenih bolniških odsotnosti

Zmanjšanje neupravičene bolniške odsotnosti je pomembna naloga za organizacije, saj lahko prispeva k večji produktivnosti, zmanjšanju stroškov in boljšemu delovnemu okolju. Zaradi posledic neupravičenih bolniških odsotnosti organizacije običajno vzpostavijo politike in postopke za obvladovanje bolniške odsotnosti ter sankcije za neupravičeno bolniško odsotnost. Pravilna komunikacija, izobraževanje zaposlenih o pravilih in skladnost s predpisi so pomembni dejavniki pri obvladovanju tega problema. V nekaterih primerih se lahko uporabijo tudi pravni ukrepi za obravnavo neupravičene bolniške odsotnosti. V nadaljevanju naj naštejemo nekaj osnovnih, a zelo pomembnih ukrepov:

 

 • Jasne politike in postopki: Organizacija naj vzpostavi jasne politike in postopke za obveščanje o bolniški odsotnosti, vključno s postopki prijave, obveznostmi zaposlenih in zahtevami za predložitev zdravniških potrdil. Predlagamo, da organizacije sprejmejo ustrezni interni pravni akt oziroma Pravilnik.
 • Pregled nad bolniško odsotnostjo s občasnimi in rednimi kontrolami in /ali nadzori: Organizacija naj redno spremlja bolniško odsotnost in analizira vzorce. To omogoča prepoznavanje potencialnih težav in ukrepanje preden se težave povečajo. Organizacija naj tudi redno opravlja kontrolo bolniške odsotnosti in spoštovanja bolniškega reda tako iz preventivnih kot kurativnih razlogov. Priporoča se tudi nadzor bolniške odsotnosti v primeru podanih indicev, da gre pri zaposlenemu za neupravičeno bolniško odsotnost.
 • Sodelovanje z zdravstvenim osebjem: Organizacija naj sodeluje s strokovnjaki za zdravje in zdravstvenimi ponudniki, da preveri upravičenost bolniške odsotnosti in poišče načine za spodbujanje zdravljenja in rehabilitacije zaposlenih.
 • Nagrajevanje in priznanje: Organizacija naj uporabi pozitivno spodbujanje in nagrajevanje za zaposlene, ki dosledno upoštevajo politike in redno obveščajo o bolniški odsotnosti.
 • Kaznovanje za kršitve: Poleg pozitivnega spodbujanja je pomembno, da organizacija uporabi tudi ustrezne sankcije za kršitelje politik in postopkov bolniške odsotnosti.
 • Pravna skladnost: Organizacija naj se dosledno drži zakonodaje in predpisov v zvezi z bolniško odsotnostjo ter upošteva pravice zaposlenih.

Pravilnik organizacije o bolniškem redu

Za učinkovito obvladovanje organizacijskih postopkov in zakonitega delovanja organizacij je izrednega pomena, da do vsi postopki, ukrepi, način izvajanja nalog in druge okoliščine, natančno opisani v internih aktih organizacije. Nenazadnje so le ti podlaga za ugotavljanje morebitnih kršitev zaposlenih in podlaga za izvedbo delovno pravnih postopkov zoper zaposlene. 

Zaradi navedenega je smiselno in priporočljivo, da organizacije sprejmejo ločen interni akt kot Pravilnik v katerega navedejo vse okoliščine same bolniške odsotnosti, obveznosti zaposlenega o obveščanju delodajalca o bolniški odsotnosti, obnašanje med bolniško odsotnostjo, ukrepi, morebitne sankcije ob neupoštevanju napisanega in drugo.

Naročite izdelavo ali pregled akta o bolniškem in/ali dopolnitev ter uskladitev le tega s pravnimi določili

Kontrola in /ali nadzor bolniške odsotnosti

Kontrola bolniških odsotnosti je eden od ključnih ukrepov za zmanjšanje neupravičenih bolniških odsotnosti. Kontrolo za Vas opravijo naši detektivi, ki imajo večletne izkušnje na področju opravljanja detektivskih storitev. Po končani kontroli se v vsakem posamičnem primeru pripravi poročilo o ugotovitvah, kjer so navedene ugotovitve in podani morebitni predlogi za nadaljnje ukrepanje. Poročilo vam lahko služi za nadaljnje delovno pravne postopke, saj ima detektivsko poročilo procesno vrednost v sodnih postopkih.

V primeru indicev, da je zaposleni neupravičeno bolniško odsoten, lahko naši detektivi za Vas opravijo nadzor bolniške odsotnosti, v katerem pa detektivi poskušajo z operativnim delom ugotoviti in ustrezno dokumentirati, kaj delavec v času bolniške odsotnosti dejansko počne in se nahaja.

Skupina Infocenter ponuja:

 • celosten pregled stanja na področju delovno pravne zakonodaje in uskladitev ter izdelavo vseh predpisanih in potrebnih pravnih aktov za učinkovito poslovanje,
 • identifikacijo potencialnih pomanjkljivosti in manjkajočih pravnih aktov,
 • oblikovanje akta o bolniškem redu, ki je prilagojen vaši organizaciji,
 • kontrolo in/ali nadzor bolniške odsotnosti, ki jih opravijo naši detektivi.

Skupaj lahko zagotovimo, da bo vaše poslovanje in organizacija delovnih in poslovnih procesov in obvladovanje bolniških odsotnosti učinkovito in zakonito.

Če želite izvedeti več o kontroli in nadzoru bolniške odsotnosti in drugih potrebnih pravnih aktih organizacij, se prijavite na naš brezplačni 10-minutni spletni posvet. Ne zamudite te priložnosti!

ŽELIM PONUDBO!