Odgovornost direktorja na računovodskem področju

Odgovornost direktorja na računovodskem področju – vodenje in hramba poslovnih knjig

V skladu s 54. členom ZGD-1 mora družba voditi in hraniti poslovne knjige. Če zakon ne določa drugače, jih morajo zaključiti enkrat na leto in morajo biti vodene po sistemu dvostavnega knjigovodstva (knjiženje poslovnih dogodkov v dva stolpca: v breme – v dobro; na ta način se zagotavlja kontrola pravilnosti evidentiranja). Poslovne knjige je treba hraniti trajno, medtem ko je knjigovodske listine treba hraniti le določeno časovno obdobje. V primeru podružnic tujih družb, se določbe o vodenju in hrambi poslovnih knjig uporabljajo smiselno.

Pri vodenju poslovnih knjig je treba upoštevati kontni okvir za glavno knjigo, ki ga sprejme Slovenski inštitut za revizijo in je objavljen v Uradnem listu RS. Popis vseh sredstev in obveznosti mora biti opravljen najmanj enkrat letno, saj se tako preveri ujemanje dejanskega stanja s posameznimi aktivnimi in pasivnimi postavkami v poslovnih knjigah.

Poleg podrobnejših pravil o računovodju, ki jih zapovedujejo slovenski računovodski standardi (SRS), določena pravila zapovedujejo tudi mednarodni standardi računovodskega poročanja (MSRP), kjer pa pri vodenju poslovnih knjig ZGD-1 njihovo uporabo zapoveduje le v določenih primerih sestavljanja konsolidiranih letnih poročil/letnih poročil.

Konsolidirano letno poročilo v skladu z MSRP sestavljajo družbe, katerih vrednostni papirji so uvrščeni na katerega od organiziranih trgov vrednostnih papirjev v državah članicah Evropske skupnosti in so zavezani h konsolidaciji na podlagi zakona, letno poročilo (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, denarnih tokov, gibanja kapitala, priloge s pojasnili k izkazom, poslovno poročilo) pa sestavljajo banke, zavarovalnice in družbe, za katere tako odloči skupščina družbe, a najmanj za pet let. Družbe lahko poročila sestavljajo v skladu z MSRP ali SRS, a pri slednjem morajo po SRS vrednotene postavke ustrezno preračunati, da ustrezajo pravilom vrednotenja MSRP.

Ključno je poznavanje tudi nekaj osnovnih pojmov, zato Vam jih v nadaljevanju predstavimo.

 

Bilanca stanja – prikazuje stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev ob koncu poslovnega leta.

Izkaz poslovnega izida –  prikazuje prihodke, odhodke in poslovni izid v poslovnem letu.

Izkaz gibanja kapitala – prikazuje gibanje posameznih sestavin kapitala v poslovnem letu, vključno z uporabo čistega dobička in pokrivanjem izgube.

Izkaz denarnih tokov – prikazuje gibanje prejemkov in izdatkov ali pritokov in odtokov v poslovnem letu ter pojasnjuje spremembe pri stanju denarnih sredstev.

ŽELIM PONUDBO!