Nadzor bolniškega staleža

Preverjanje bolniškega staleža

 

Detektivi pri opravljanju detektivske dejavnosti v Sloveniji lahko zbirajo tudi informacije o disciplinskih kršitvah in kršilcih. Najpogostejša kršitev, ki jo preiskujejo detektivi je zloraba bolniškega staleža in načini dokazovanja. Pri svojem delu lahko uporabljajo različne načine za preverjanje bolniškega staleža, in sicer izvajajo kontrole in nadzor.

Glede na Zakon o detektivski dejavnosti lahko detektiv pridobiva informacije na različnih področjih. To so zlorabe pravic do zadržanosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, zlorabe uveljavljanja pravice do povračila stroškov prevoza na delo in z dela, dela pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog ter o drugih disciplinskih kršitvah in kršilcih.

Preverjanje bolniškega staleža je preverjanje, ali posameznik, ki je zaradi bolezni odsoten z dela, spoštuje predpise, ki jih je prejel. Te predpise oseba najpogosteje prejme od svojega osebnega zdravnika. Neupravičeno koriščenje bolniške odsotnosti v praksi narašča, kar predstavlja škodo in finančno breme za podjetje oziroma organizacijo. Tako s kontrolo kot tudi nadzorom se odkrivajo goljufije posameznikov, ki bolniške odsotnosti izkoriščajo predvsem za osebne, neupravičene namene. Preverjanje bolniškega staleža lahko detektiv opravlja na dva načina, in sicer s formalno/enkratno kontrolo ali z nadzori v daljšem časovnem obdobju. Pri tem le-ta zbira informacije iz sredstev javnega obveščanja, z opazovanjem in z neposrednim razgovorom z osebo. Ni pa mu dovoljen neposreden vpogled v zdravstveno dokumentacijo osebe.

Kontrola in nadzor bolniškega staleža sta najpogosteje opredeljena v internih aktih podjetij in organizacij. Ti akti delodajalcu omogočajo, da ustrezno ukrepa v določenih situacijah. To pa je opredeljeno in urejeno v Pravilniku o delovnih razmerjih ali v Pravilniku o bolezenskih odsotnosti.

 

Razlika med kontrolo in nadzorom bolniškega staleža

Kontrola bolniškega staleža se opravlja na domu osebe, njen namen pa je zmanjšanja odstotka bolniških odsotnosti tistih, ki le-te izkoriščajo. Detektiv ugotavlja, ali posameznik spoštuje bolniški red in navodila osebnega zdravnika. V primeru, da oseba ni prisotna na svojem naslovu, se ji pusti obvestilo z opozorilom. Le-to navaja, da naj ob prihodu domov nujno pokliče delodajalca ali detektiva, kar pa je odvisno od naročila. Zaposleni je s kontrolo seznanjen, namen pa je preverjanje bolniškega staleža osebe oz. ali le-ta upošteva bolniški red. S kontrolo se zmanjšuje neupravičeno podaljševanje bolniškega staleža, zaradi česar se povečuje tudi previdnost in ozaveščenost med zaposlenimi.

Pri nadzoru pa gre za operativno delo detektiva. Pri tem gre za preverjanje bolniškega staleža na način, da le-ta ugotavlja, kaj oseba med bolniško odsotnostjo dejansko počne. Nadzor lahko izvaja le detektiv, ki ima izdano licenco za opravljanje detektivske dejavnosti. Poleg tega mora izpolnjevati tudi pogoje v skladu z Zakonom o detektivski dejavnosti. Pred samim pričetkom izvajanja nadzora bolniškega staleža mora detektiv s strani delodajalca prejeti tudi ustrezna pooblastila. O tem, kaj oseba počne, mora detektiv napisati poročilo in ga izročiti naročniku. Le-ta se na podlagi ugotovljenih dokazov odloči o nadaljnjih postopkih.

Pri zbiranju informacij o tem, ali oseba spoštuje začasno zadržanost z dela oziroma bolniško odsotnost, mora detektiv le-to opravljati z opazovanjem, neposrednim razgovorom z osebo ali s tretjimi osebami, saj lahko vsaka drugačna oblika pridobivanja informacij pomeni kršitev posameznikove pravice do zasebnosti. Dokazov, ki so bili pridobljeni na nezakonit način ni mogoče uporabiti na delovnih sodiščih oziroma ne morejo biti upoštevani.

V primerih, kadar pride do kršitve omenjenih dejanj lahko delodajalec ukrepa na različne načine. Osebi izda opomin ali odpove pogodbo o zaposlitvi iz krivdnega razloga (izredna odpoved), kar pomeni, da pogodba o zaposlitvi preneha.

Več o sami problematiki kršitev in  bolniških odsotnosti si lahko preberete v prispevku, kjer je sodeloval tudi naš direktor dr. Miha Dvojmoč: Detektivi iščejo kršitve bolniških odsotnosti | Bloomberg Adria

ŽELIM PONUDBO!