Zavzemanje za zdravje na delovnem mestu in odgovornost delodajalca

Zavzemanje za zdravje na delovnem mestu in odgovornost delodajalca

Dolžnosti in pravice delodajalcev in delavcev v delovnem razmerju so opredeljene z zakoni, pomembno pa je, da obstaja tudi vzajemno zaupanje, ki pripomore k učinkovitejšemu delovnemu procesu.

Zdravje je podlaga za dobro in uspešno življenje in delo tako za posameznika kot za organizacijo. Skrb za ohranjanje in izboljševanje zdravja zaposlenih je smotrna, saj so zdravi in zadovoljni delavci, ki delajo v varnem in spodbudnem delovnem okolju produktivnejši in ustvarjalnejši, redkeje zbolijo in redkeje odhajajo v bolniški staž ter ostajajo zvesti organizaciji oz. delodajalcu. Delodajalec, ki nudi dobro in stimulativno delovno okolje, lažje zaposli kvalitetnejši kader in pridobi na javnem ugledu.

Dolžnosti in pravice delodajalcev in delavcev v delovnem razmerju so opredeljene z zakoni, pomembno pa je, da obstaja tudi vzajemno zaupanje, ki pripomore k učinkovitejšemu delovnemu procesu. K pozitivnim učinkom lahko pripomorejo tudi določeni ukrepi delodajalca, kot je nudenje priložnosti za vseživljenjsko učenje delavcev, gibljiv delovni čas, delo od doma, vpeljava skupnih družabnih prostorov, podpiranje duševnega dobrega počutja, svetovanje in podpora pri obvladovanju stresa, motiviranje za zdrav življenjski slog ali spodbujanje pozitivnih družbeno-socialnih stikov. K temu največ prinesejo izobraževanja in usposabljanja, katere ponujamo tudi mi!

Kot je pokazala raziskava Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu iz leta 2010 se v primeru dobrega počutja na delovnem mestu izboljša produktivnost in motivacija zaposlenih, zmanjšajo pa se izostanki z dela, pa tudi pretočnost zaposlenih.

Zaradi vsega navedenega je pomembno, da imajo delodajalci pozitiven in oseben pristop do delavca, ga poznajo in z dejavnostmi pripomorejo k pozitivno naravnanemu delovnemu okolju, saj tako delavci lahko začutijo pripadnost družbi, manj pa je tudi konfliktov.

K izboljšanju počutja na delovnem mestu morajo s skupnimi močni prispevati tako delodajalci, delavci kot družba, in sicer z izboljšanjem organizacije dela in delovnega okolja, spodbujanjem zaposlenih, da se udeležujejo aktivnosti, ki pripomorejo h krepitvi in varovanju zdravja, spodbujanjem osebnostnega razvoja in omogočanjem izbire zdravega načina življenja.

Promocija zdravja na delovnem mestu so sistematične ciljane aktivnosti in ukrepi, ki jih delodajalec na osnovi zakona izvaja z namenom ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja delavcev. Gre za skupna prizadevanja delodajalcev, delavcev in družbe za izboljšanje zdravja in dobrega počutja ljudi pri njihovem delu. Pravi temelj podaja Zakon o varnosti in zdravja pri delu, prav tako pa je za delodajalca obligatorno, da načrtuje promocijo zdravja pri delu v sklopu izjave o varnosti in oceni tveganja.

Naše podjetje na tem področju ponuja različna izobraževanja in usposabljanja, prav tako pa lahko zagotovimo pravno svetovanje in skladnost delovanja Vaše organizacije z veljavno pravno regulativo. Kontaktirate nas!

ŽELIM PONUDBO!