Odgovornost - poškodbe med delom od doma

Odgovornost delodajalca pri poškodbi med delom od doma, na poti na delo ter na službeni poti

V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu, s katerim se določajo pravice, dolžnosti ter ukrepi delodajalcev in delavcev v zvezi z varnim in zdravim delom, mora delodajalec zagotavljati varne in zdrave razmere za delo, ne glede na vrsto dela, delovno mesto ali kraj, kjer delavec opravlja delo. Skladno z Zakonom o delovnih razmerjih pa je določena tudi odškodninska odgovornost delodajalca, v blogu pa smo preverili kakšna je njegova odgovornost do delavca, ki se poškoduje med delom od doma, na poti na delo ter na službeni poti.

Določila za presojo odgovornosti delodajalca je Zakon o delovnih razmerjih, iz katerega izhaja, da je, ko je delavcu povzročena škoda pri delu ali v zvezi z delom, odgovoren delodajalec pri splošnih pravilih civilnega prava. Delodajalec je odgovoren odškodninsko in najpogosteje z obrnjenim dokaznim bremenom (le izjemoma lahko gre tudi za objektivno odgovornost, kadar gre za delo s povečano škodno nevarnostjo). To pomeni, da je treba delodajalčevo odgovornost presojati v vsakem konkretnem primeru posebej in da mora biti med drugim izpolnjen pogoj krivdne ali objektivne odgovornosti delodajalca za nastanek škodnega dogodka.

Definicijo poškodbe pri delu v smislu zagotavljanja pravic iz zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega zavarovanja opredeljuje Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Ta zakon med drugim citira, da se za poškodbo pri deli šteje tudi poškodba, ki jo utrpi delavec na redni poti od stanovanja do delovnega mesta ali nazaj ter na službeni poti ali na poti, da nastopi delo. Delavcu, ki se ponesreči med zgoraj opisanimi dejanji mora tako delodajalec zagotoviti vse pravice, ki mu pripadajo iz naslova poškodbe pri delu.

Zaradi epidemije so delodajalci morali za delavce zagotoviti varno delo na domu. Zakon o delovnih razmerjih določa, da se kot delo na domu šteje delo, ki ga delavec opravi na svojem domu ali v prostoru po svoji izbiri, ki niso delovni prostori delodajalca. Za delo na domu se šteje tudi delo na daljavo, ki ga delavec opravlja z uporabo informacijske tehnologije.

Če med delom na daljavo pri opravljanju samega dela pride do poškodbe lahko zanjo odgovarja delodajalec. Da delodajalec odgovarja za nastalo škodo, moda poškodba nastati med opravljanjem delovnih nalog (na primer padec s pisarniškega stola, padec po stopnicah pri opravljanju dela…).

Škodni dogodek med opravljanjem dela lahko pomeni odškodninsko odgovornost delodajalca, če je ta opustil dolžno skrbnost glede zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu. Tukaj se preverja ali je delovni prostor na delo od doma ustrezen/neustrezen. Če se ugotovi, da je do škodnega dogodka prišlo ravno zaradi delodajalčeve krivde, ker ni upošteval pravil glede zagotavljanja varnih delovnih pogojev, potem je odškodninsko odgovoren.

Če pa je delavčeva poškodba posledica njegove malomarnosti, neprevidnosti ali pa do nje ni prišlo med opravljanjem delovnih nalog, delodajalec ne odgovarja. Delavcu tako ne pripada odškodnina za poškodbo, ki jo je utrpel med opravljanjem dela na domu, če delodajalec ni opustil dolžne skrbnosti v zvezi z zagotavljanjem varnih pogojev za delo.

ŽELIM PONUDBO!