Odgovornost direktorja na finančnem področju 2

Odgovornost direktorja na finančnem področju (2. del)

Med ukrepe, ki so pomembni za finančno stabilnost in plačilno sposobnost podjetja, se uvrščajo pravočasno ocenjevanje finančnega položaja podjetja in temu primerno ukrepanje. Tukaj ključ predstavlja predvsem plačilna sposobnost podjetja.

Poznamo dolgoročno in kratkoročno plačilno sposobnost. Dolgoročna plačilna sposobnost (dolgoročno, je vse kar je daljše od enega leta) predstavlja trajna sposobnost izpolniti vse obveznosti ob zapadlosti, medtem ko kratkoročna (za kratkoročno se šteje kar zapade v letu dni) opredeljuje sposobnost v določenem časovnem obdobju poravnati vse obveznosti, ki so zapadle v tem obdobju. Med pomembnejše odločitve poslovodstva z namenom zagotavljanja kratkoročne plačilne sposobnosti podjetja sodijo tiste o prodaji in nabavi, o začetku in koncu dolgoročnih naložb, glede dogovarjanja o plačilnih pogojih pri nabavi in prodaji, najemanje/dajanje kreditov ali posojil ter podpisovanje listin.

Ker so prilivi in odlivi neusklajeni, je potrebno imeti likvidnostno rezervo, ki mora biti določena na podlagi ocene podjetja glede na poslovna tveganja. Pod likvidnostne rezerve se lahko šteje tudi neizčrpano bančno posojilo in odobrene prekoračitve na bančnem računu. Če kratkoročno finančno načrtovanje ni optimalno, se povečuje tveganje in obstaja večja potreba po likvidnostni rezervi.

Poslovodstvo mora spremljati konkurenco in trende v svoji dejavnosti ter imeti pod nadzorom finančne vzvode, stopnjo kapitalizacije, pokritje dolgoročnih sredstev s kapitalom, dolgoročnimi rezervacijami, dolgoročnimi obveznostmi, kratkoročni koeficient likvidnosti, pospešeni koeficient likvidnosti, hitri koeficient, dneve vezave obveznosti in terjatev ter zalog in denarja, potrebni obrtni kapital v čistih prihodkih od prodaje, neto upniški položaj, finančne obveznosti, finančne odhodke, neto finančni dolg, delež zapadlih terjatev/obveznosti, delež zapadlih obveznosti do dobaviteljev, čisti denarni tok in njegov vir, prosta likvidna sredstva, likvidnostno rezervo, investicije in drugo. Vse to so pokazatelji finančno zdravega podjetja!

Vseeno pa se na tem področju pojavljajo različne oblike kršitev, ki vam jih predstavimo v naslednjih objavah!

ŽELIM PONUDBO!