Pravna odgovornost direktorja

Pravna odgovornost direktorja

Pravno področje je eno izmed najbolj pomembnih področij odgovornosti direktorja. Zajema velik spekter možnih tveganj, saj je ustrezna pravna podlaga osnova za regulativno delovanje podjetja. Znanje in razumevanje prava je ključno, vsako podjetje mora imeti zagotovljeno ustrezno pravno področje na vseh nivojih, saj vsaka že tako majhna kršitev pomeni hujšo pravno odgovornost.

Družba mora pri opravljanju svoje dejavnosti nastopati na trgu in vstopati v poslovna razmerja z drugimi in z njimi sklepati pravne posle. Direktor mora ob tem delovati skrbno in poskrbeti za upravljanje tveganj, povezanih s sklepanjem/izpolnjevanjem pravnih poslov. To se prične pred sklenitvijo pravnega posla, zaključi pa, ko so izpolnjene vse obveznosti pogodbenih strank.

Potrebno je:

  • vzpostaviti sistem za spremljanje bonitete nasprotnih pogodbenih strank (pridobitev podatkov o premoženjskem stanju/plačilni sposobnosti nasprotne stranke),
  • poskrbeti, da družba v fazi sklepanja pogodbe ne prevzame takšnih obveznosti, ki jih ni sposobna izpolniti, ter da se v pogodbo vključijo varovalne določbe za zmanjševanje tveganja, da nasprotna stranka ne bi izpolnila obveznosti,
  • sproti spremljati premoženjsko stanje in plačilno sposobnost nasprotne stranke (v primeru, da ta ni sposobna izpolnjevati svoje obveznosti, uporabiti možnost odstopa od pogodbe ali unovčitve zavarovanja za poplačilo obveznosti),
  • vzpostavitev mehanizmov, da družba izpolnjuje svoje obveznosti na način, dogovorjen s pogodbo in v določenih pogodbenih rokih.
ŽELIM PONUDBO!