Varnost in zdravje pri delu v podjetju

Varnost in zdravje pri delu v podjetju

Vsak delodajalec mora za svoje zaposlene zagotoviti zdravje in varnost pri delu. Prav tako mora izdelati in sprejeti Izjavo o varnosti v pisni obliki, s katero določi način in ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter jo dopolnjevati ob vsaki novi spremembi na ravni tveganja.

Delodajalec mora izvesti oceno tveganja in jo nato primerno dokumentirati v izjavi o varnosti. Kot delodajalec lahko prevzamete vodenje in zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, a le če imate opravljen splošni del strokovnega izpita VZD ali opravljeno prilagojeno splošno in strokovno usposabljanje. Če slednjega delodajalec nima mora za to pooblastili zunanjo osebo, ki mora imeti primerno strokovno izobrazbo in ustrezna pooblastila. To ponujamo tudi mi!

Delodajalec ima do delavca kar nekaj obveznosti, ki jih mora strogo spoštovati. Ob sklenitvi delovnega razmerja mora delavca usposobiti za varno opravljanje dela in mu nuditi ustrezno izobraževanje. To je obvezno ob razporeditvi na drugo delovno mesto, ob uvajanju nove tehnologije in novih sredstev za delo ter ob spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu. Prav tako mora na delovnem mestu opraviti potrebne preizkuse teoretične in praktične usposobljenosti za varno delo. Usposabljanje mora biti za uslužbence brezplačno in mora potekati v delovnem času.

Delodajalec mora zagotavljati zdravje in varnost pri deli z naslednjimi ukrepi:

 • overi opravljanje nalog varnosti pri delu strokovnemu delavcu,
 • overi naloge varovanja zdravja pri delu pooblaščenemu zdravniku,
 • sprejme ukrepe za zagotavljanje požarnega varstva v skladu s posebnimi predpisi,
 • sprejme ukrepe za zagotavljanje prve pomoči in evakuacije v primeru ogroženosti,
 • obvešča delavce o uvajanju novih tehnologij in sredstev za delo ter o nevarnostih za poškodbe in zdravstvene okvare, ki so povezane z njimi,
 • izdaja navodila za varno delo,
 • usposablja delavce za varno delo,
 • zagotavlja delavcem sredstva in opremo za osebno varnost pri delu in njihovo uporabo, če sredstvo za delo in delovno okolje kljub varnostnim ukrepom ne zagotavlja varnosti in zdravja pri delu,
 • zagotavlja periodične preiskave delovnega okolja in periodične preglede in preizkuse delovne opreme,
 • zagotavlja zdravstvene preglede delavcev.

Pomembno je, da so vsi zaposleni dobro obveščeni in se zavedajo nevarnosti, ki se jim lahko zgodi pri delu. Delodajalec mora delavce redno obveščati o nevarnostih tako, da izdaja pisna obvestila in navodila. Izjemoma lahko ustna navodila in obvestila izda v primerih, ko delavcem grozi neposredna nevarnost. Prav tako mora delodajalec delovna mesta in sredstva za delo opremiti z znaki za obvestila za varno delo v skladu s predpisi.

Ključna naloga delodajalca pa je ocenjevanje tveganja. To je postopek, s katerim delodajalec ovrednoti tveganja za varnost in zdravje zaposlenih, ki jih predstavljajo nevarnosti na delovnem mestu. Ocena tveganja je sistematičen pregled vseh vidikov dela in obravnava naslednja vprašanja:

 • kaj lahko povzroči poškodbe ali škodo,
 • ali je nevarnosti mogoče odpraviti,
 • če to ni mogoče pa kakšni preventivni ali varnostni ukrepi bi morali biti uvedeni za nadzor tveganj?

Ocena tveganja je dinamičen proces, ki podjetjem in organizacijam omogoča vzpostavitev dejavne politike na področju obvladovanja tveganj na delovnem mestu. Po trenutni pravni regulativ je ocena tveganja obveznost vsakega delodajalca.  Svetujemo petstopenjski pristop, ki ga je oblikovala Evropska agencija za zdravje in varnost pri delu in bi praviloma moral ustrezati vsakemu podjetju, a obstajajo tudi drugi postopki, ki so namenjeni predvsem organizacijam, pri katerih se pojavljajo večja in bolj zapletena tveganja pri poslovanju.

Delodajalec mora pisno dokumentirati oceno tveganja, ki pa mora obsegati:

 • identifikacijo oziroma odkrivanje nevarnosti;
 • ugotovitev, kdo od delavcev bi bil lahko izpostavljen identificiranim nevarnostim;
 • oceno tveganja; ta mora upoštevati verjetnost nastanka nezgod pri delu, poklicnih bolezni oziroma bolezni v zvezi z delom in resnost njihovih posledic;
 • odločitev o tem, ali je tveganje sprejemljivo;
 • odločitev o uvedbi ukrepov za zmanjšanje nesprejemljivega tveganja.

Oceno tveganja mora popraviti ali dopolniti vsakokrat:

 • ko obstoječi preventivni ukrepi varovanja niso zadostni oziroma niso več ustrezni;
 • ko se spremenijo podatki, na katerih je ocenjevanje temeljilo;
 • ko obstajajo možnosti in načini za izpopolnitev oziroma dopolnitev ocenjevanja.

Delodajalec mora vse skupaj opredeliti in dokumentirati v izjavi o varnosti, s katero delodajalec pisno izjavi, da izvaja vse ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu, glede preprečevanja nevarnosti in tveganja pri delu, obveščanje in usposabljanja delavcev, dajanja navodil, ustrezne organiziranosti ter zagotavljanja potrebnih materialnih sredstev v ta namen. Ocena tveganja je sestavni del izjave o varnosti.

Kot strokovnjaki na tem področju nudimo različna usposabljanja in izobraževanja na temo varstva in zdravja pri delu, prav tako pa lahko Vašemu podjetju nudimo pravno svetovanje in zagotovimo skladnost delovanja z veljavno pravno regulativo.

Kontaktirajte nas!

ŽELIM PONUDBO!